Algemene voorwaarden van VAN OPZEELAND Opleiding, training en advies

Artikel 1 Algemeen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. opdrachtgever: de partij die opdracht geeft.
b. opdrachtnemer: VAN OPZEELAND Opleiding, training en advies.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden, welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

03.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door opdrachtnemer en opdrachtgever een opdracht is ondertekend en de documenten waaruit deze ondertekeningen blijken in het bezit van opdrachtnemer zijn gekomen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever en opdrachtnemer verstrekte informatie. De genoemde documenten worden geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
03.2 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op een andere wijze tot stand is gekomen.
03.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, de aard of strekking
van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4 Verplichtingen van de opdrachtgever

04.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.
04.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
04.3 Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.
04.4. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.
04.5. Opdrachtgever zal in voorkomende gevallen, indien nodig ten behoeve van de goede uitvoering van werkzaamheden, opdrachtnemer voorzien van adequate werkruimte en het benodigde materiaal. Opdrachtnemer zal zich in die voorkomende gevallen houden aan de geldende normen en huisregels van opdrachtgever.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

05.1 Opdrachtnemer bepaalt in goed overleg met opdrachtgever de wijze waarop de verleende opdracht uitgevoerd wordt.
05.2 Opdrachtnemer kan pas meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.
05.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
05.4 Indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven, (bijv. ziekte) houdt opdrachtnemer zich het recht voor de overeengekomen werkzaamheden door een derde te laten verrichten.
05.5 De overeengekomen werkzaamheden worden naar eigen inzicht door de opdrachtnemer verricht.
De opdrachtnemer heeft het recht om tijdstip en tijdsduur van de werkzaamheden naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen.
05.6 Indien opdrachtnemer derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na overleg met opdrachtgever.

Artikel 6 Geheimhouding

06.1 Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
06.2 Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
06.3 Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.
06.4 Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens zoveel als mogelijk voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

Artikel 7 Intellectuele eigendom gebruikte middelen en methoden

Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt bij de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen software, ontwerpen, adviezen, rapporten, syllabi en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan na schriftelijke toestemming vooraf, van opdrachtnemer.

Artikel 8 Honorarium en overige kosten

08.1 Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht, tenzij uitdrukkelijk ‘no cure, no pay’-overeenkomsten worden aangegaan.
08.2 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, de gehanteerde tarieven en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen en deze in rekening te brengen.
08.3 De reiskosten en reistijd gemaakt door opdrachtnemer en eventueel ingeschakelde derden zijn niet inbegrepen in het honorarium. Deze zullen separaat in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
08.4 Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand in rekening gebracht, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.
08.5 Na de totstandkoming van de overeenkomst wordt een voorschot bij aanvang van de werkzaamheden van het honorarium aan opdrachtgever in rekening gebracht. Het voorschot zal worden verrekend met de einddeclaratie.

Artikel 9 Betaling

09.1 Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 21 dagen na dagtekening van de factuur.
09.2 Indien opdrachtgever niet binnen de onder 09.1 genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
09.3 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die opdrachtnemer maakt door niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever met een minimum van 15% van de factuur.
09.4 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheden stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde
ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 10 Voortijdige beëindiging en ontbinding

10.1 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te vorderen.
10.2 Een en ander laat onverlet de overige aan opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.
10.3 Opdrachtnemer is in het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige
vergoeding van schade aan opdrachtgever.
10.4 Indien opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door opdrachtnemer verhindert, heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.
10.5 Omstandigheden, die een overmachtsituatie voor opdrachtnemer opleveren zijn in ieder geval; gedragingen,
behoudens opzet of grove schuld, van personen die door opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. En ongeschiktheid van zaken, waarvan opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.
10.6 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt opdrachtnemer zijn recht op vergoeding van de door
deze ontbinding geleden schade.
10.7 Indien opdrachtgever tot voortijdige beëindiging van de overeenkomst wenst over te gaan dient dit bij
aangetekend schrijven te geschieden tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 1 maand. Deze opzegging kan slechts gedaan worden na het verstrijken van een minimum termijn van 3 maanden na aanvang opdracht.
10.8 Indien deze opzegging plaatsvindt zullen de te presteren dagen welke vallen binnen de opzegtermijn
normaal in rekening worden gebracht, ook wanneer opdrachtgever van de te presteren dagen geen gebruik
wenst te maken, hetgeen eveneens bij voortijdige opzegging door opdrachtgever vermeld dient worden.
10.9 leder der partijen is gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de
wederpartij na schriftelijke aanmaning, nalatig blijft aan haar verplichtingen die bij overeenkomst zijn aangegaan.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een adviseur kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het honorarium voor de betreffende opdracht over de laatste uitvoeringsmaand.
Uit het verstrekken van advies / adviezen door opdrachtnemer vloeit voor opdrachtnemer nimmer aansprakelijkheid voort. Het is de verantwoording van de opdrachtgever om de waarde van het gegeven advies / de gegeven adviezen te toetsen op, voor opdrachtgever relevante criteria, waaronder juridische.
De opdrachtgever is vrij om het advies / de adviezen wel/niet c.q. gedeeltelijk op te volgen en is geheel verantwoordelijk voor hetgeen voortvloeit uit zijn / haar beslissing.

Artikel 12 Toepasselijk recht

12.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer gevestigd is.
12.3 In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn opdrachtgever en opdrachtnemer bevoegd om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen.

Artikel 13 Bekend zijn met deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn telkens samen met de overeenkomst aan opdrachtgever gezonden en maken deel uit van die overeenkomst.

Testimonials

Arthur is een prettige en deskundige docent, hij maakt de juiste vertaling van theorie naar praktijk.

Zeer praktijkgericht, gedreven en enthousiast.

Wat heeft Arthur veel parate kennis!

Ik werk al 8 jaar bij een sociale dienst en heb nog nooit zo’n goede cursus gehad.

Deze docent geeft op een positieve manier feedback, ik mocht van mijn fouten leren.

Boek direct een training of cursus